In verband met het faillissement van Abraxas 

 

Algemene informatie faillissement

Op dinsdag 2 februari 2021 is  Abraxas Culturele Evenementen B.V. in staat van faillissement verklaard.

Mr. Edgar Roelofs is door de rechtbank Limburg aangesteld tot curator.

 

Het is van belang onderstaande informatie zeer goed door te lezen en uw reactie(s) te zenden naar info@ruttenwelling.nl  

Slechts in spoedeisende gevallen kunt u bellen naar ons kantoor 045-5741488.

 

Bent u een schuldeiser?

Indien u een vordering heeft op ons  dan dient u uw vordering (met bewijsstukken) bij de curator in te dienen via bovenstaand emailadres. De curator zal de vordering beoordelen en aan u mededelen of de vordering wordt geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente of preferente crediteuren. Voor de curator is het nodig dat hij door u volledig wordt geïnformeerd omtrent de vordering die bij hem wordt ingediend.

 

Heeft u eigendomsrechten?

De curator constateert in veel gevallen dat derden rechten hebben die gerespecteerd dienen te worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor eigendomsvoorbehoud en/of pandrecht en/of andere rechten die direct bij de curator dienen te worden gemeld, zodat de curator hier rekening mee kan houden en zich hierover kan uitlaten. Het is vanzelfsprekend dat als u rechten claimt, u daarvan deugdelijk bewijs aan de curator dient te leveren (dus bewijsstukken meezenden). 

 

Bent u een schuldenaar?

In dit faillissement zullen de schuldenaren door de curator worden aangeschreven om hun schuld aan de gefailleerde te betalen.

 

Ten slotte

Slechts indien u dringende vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u zich telefonisch wenden tot de curator.

Uitgangspunt is dat u zich per e-mail tot de curator wendt.